top of page

Hayır, Çift Dillilik Dil Edinimini Geciktirmiyor!


Çift dillilik ve bunun dil edinimine etkisi hakkındaki literatür nüanslı ve karmaşıktır. Bu bağlamda, çift dilli büyümenin dil edinimini geciktirebileceği varsayımı, akademide ve eğitim toplulukları arasında oldukça tartışılan bir konudur. Bu görüşü savunanlar, erken yaşlardan itibaren iki dile maruz kalan çocukların başlangıçta karışıklık yaşayabileceğini ve bu durumun her iki dilde de gelişmeyi erteleyebileceğini öne sürer. Bu hipotezin arkasındaki mantık, iki farklı dilden gelen dilbilgisel girdinin çocukların bilişsel kapasitelerini aşırı yükleyebileceği ve dil gelişim sürecinde bir gecikmeye neden olabileceği varsayımına dayanır. Belirli bağlamlarda, çift dilli çocukların gerçekten de tek dilli akranlarından biraz daha geç konuşmaya başladıkları gözlemlenmiş ve bu durum bazıları tarafından edinimde bir gecikme olarak görülmüştür.


Ancak bu bakış açısı, çift dilli çocukların dil öğrendikleri daha geniş bilişsel ve dilbilimsel bağlamı hesaba katmamaktadır. Daha güncel araştırmalar, dil ediniminde algılanan herhangi bir gecikmenin genellikle geçici ve zararsız olduğunu göstermiştir. Çift dilli çocuklar, genellikle okul ortamlarına girdiklerinde birinci dil edinimi aşamalarında tek dilli akranlarından geri kalmazlar. İki ayrı dil sistemini ayırt etme süreci fazladan zaman alabilir, ancak bu bir eksiklik olarak yanlış anlaşılmamalıdır. Bunun yerine, çocuğun beyninin daha karmaşık bir dilbilimsel temel oluşturduğu bilişsel bir sıralama ve dosyalama süreci olarak görülebilir.


Bununla birlikte, dil ediniminde gecikme kavramı genellikle tek dilli standartlara dayanmaktadır. Çift dilli çocukların dil yeterlilikleri her iki dilde değerlendirildiğinde, genellikle her iki dil birlikte düşünüldüğünde tek dilli normları karşılarlar veya aşarlar. Bu nedenle, her bir dildeki başlangıçtaki yavaş ilerleme, bir gecikme değil, dil kaynaklarının yeniden dağıtımı olabilir. Çift dilli çocuklar yalnızca kelime dağarcığı ve sözdizimi öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda dil sistemleri arasında geçiş yapma yeteneğini de kazanırlar, bu da tek dilli çocukların karşılaşmadığı ek bir bilişsel görevdir.


Ayrıca, dilin bir iletişim aracı olarak edinilmesi ile dilbilgisi ve kelime dağarcığı gibi belirli dilsel alanlarda gelişim gösterilmesi arasında ayrım yapmak hayati önem taşır. Çift dilli çocuklar belirli dilsel alanlarda değişkenlik gösterebilirken, etkili bir şekilde iletişim kurma yetenekleri genellikle tek dilli yaşıtlarıyla eşdeğerdedir. Söz konusu olası gecikme, genellikle belirli dilbilgisi kurallarının veya kelime dağarcığının genişliğinin edinilmesindedir, dilin temel iletişim aracı olarak kullanılma yeteneğinde değildir. Çift dilli bağlam, belirli dil yönlerinin çocuğun her dile maruz kalma düzeyine bağlı olarak farklı hızlarda edinildiği benzersiz bir dilsel ortam sağlar.


Sonuç olarak, kanıtların çoğunluğu, çift dilli büyümenin dil ediniminde uzun vadeli bir gecikmeye neden olmadığını göstermektedir. Gelişimsel zaman çizelgesinde varyasyonlar olabilir, ancak bunlar genellikle geçici ve çocukların dilce zengin bir ortama uyum sağladığı doğal bir sürecin parçasıdır. Çift dillilik, gelişimi engellemekten ziyade zenginleştiren benzersiz bir bilişsel ve dilsel beceri seti sağlar. Dolayısıyla, çift dilli çocuklar arasında dil ediniminde bir gecikme olduğu fikri, çift dilli gelişimin yanlış yorumlanmasıdır.


Kaynaklar

✦Bialystok, E. (2001). Bilingualism in Development: Language, Literacy, and Cognition. Cambridge University Press.

✦Bialystok, E., Luk, G., & Kwan, E. (2005). Bilingualism, biliteracy, and learning to read: Interactions among languages and writing systems. Scientific Studies of Reading, 9(1), 43-61.

✦Bialystok, E., Craik, F. I., & Luk, G. (2009). Cognitive control and lexical access in younger and older bilinguals. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 35(4), 859.

✦Cummins, J. (1981). The role of primary language development in promoting educational success for language minority students. Schooling and language minority students: A theoretical framework.

✦De Houwer, A. (2009). Bilingual First Language Acquisition. Multilingual Matters.

Genesee, F., Paradis, J., & Crago, M. B. (2004). Dual language development & disorders: A handbook on bilingualism & second language learning. Brookes Publishing.

✦Meisel, J. M. (2004). The Bilingual Child. In T. K. Bhatia & W. C. Ritchie (Eds.), The Handbook of Bilingualism (pp. 91-113). Blackwell Publishing Ltd.

✦Paradis, J., Genesee, F., & Crago, M. B. (2011). Dual Language Development and Disorders: A Handbook on Bilingualism and Second Language Learning, Second Edition. Paul H. Brookes Publishing Co.

留言


bottom of page